CSE132 TA Schedule

Schedule for Aarthi Arunachalam

What Day Time Location Staff
Studio E Monday 2:30pm - 4pm Urbauer 218
 • Aarthi Arunachalam
 • Andrew Buckley
 • Cassie Wang
 • Dan Zeng
 • Edmond Cheung
 • Ron Cytron
 • Ruth Chen
 • Timothy Young
Help 2 Tuesday 6pm - 8pm Gregg Tech
 • Aarthi Arunachalam
 • Isaias Suarez
 • Shawnee Gao
Lab E Wednesday 2:30pm - 4pm Urbauer 218
 • Aarthi Arunachalam
 • Andrew Buckley
 • Cassie Wang
 • Dan Zeng
 • Edmond Cheung
 • Ron Cytron
 • Ruth Chen
 • Timothy Young